Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Phó từ
    trên bờ; lên bờ
    we went ashore when the boat reached the port
    chúng tôi lên bờ khi con tàu tới cảng