Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

deplane /,di:'plein/  

  • Động từ
    xuống máy bay