Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

gentlefolk /'dʒentlfouk/  

  • Danh từ
    (đgt số nhiều)
    người thuộc dòng dõi cao quý

    * Các từ tương tự:
    gentlefolks