Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

gentlefolks /'dʤentlfouks/  

  • Danh từ số nhiều
    những người thuộc dòng dõi trâm anh, những người thuộc gia đình quyền qu