Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

squirearchy /'skwaiərɑ:ki/  

  • Danh từ
    chính quyền địa chủ (ở Anh thời xưa)