Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • hình thái ghép tạo danh từ chỉ
  khoáng sản: rhodolite rođolit
  đá: aerolite thiên thạch
  hoá thạch: ichnolite dấu chân hoá thạch

  * Các từ tương tự:
  liter, literacy, literal, literalise, literalism, literalist, literality, literalize, literally