Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • (viết tắt của earth) (trên phích điện) nối với đất
  (viết tắt của east) phương đông, phía đông
  Asia
  Đông Á

  * Các từ tương tự:
  E, e, E core, E graph, E layer, E notation, E number, E scan, E vector, E wave