Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự liên minh; khối liên minh
  sự thông gia
  in alliance with
  kết hợp với, liên kết với
  we are working in alliance with our foreign partners
  chúng tôi đang làm việc, liên kết với các đối tác ngoại quốc của chúng tôi