Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

confederation /kən,fedə'rei∫n/  

 • Danh từ
  sự liên minh
  liên minh, liên hiệp
  the Confederation of British industry
  liên hiệp công nghiệp Anh

  * Các từ tương tự:
  Confederation of British Industrial, confederationism, confederationist