Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Confederation of British Industrial   

  • (Kinh tế) Liên đoàn công nghiệp ANH (CBI)
    Một tổ chức của giới chủ ở Anh thành lập năm 1965 bằng cách sát nhập 3 hiệp hội trước đây đại diện cho các lợi ích của ngành công nghiệp