Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

federation /fedə'rei∫n/  

  • Danh từ
    sự thành lập liên bang; liên bang
    sự thành lập liên đoàn; liên đoàn

    * Các từ tương tự:
    federationist