Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  lẫn nhau, qua lại, hỗ tương
  mutual affection
  tình yêu thương lẫn nhau
  we are mutual friends
  chúng tôi là bạn của nhau
  our mutual friend
  người bạn chung của chúng tôi
  a mutual admiration society
  (xấu) sự tâng bốc lẫn nhau

  * Các từ tương tự:
  mutual insurance company, mutual-aid team, mutualise, mutualism, mutuality, mutualize, mutually, Mutually exclusive, Mutually exclusive projects