Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sisterhood /'sistəhʊd/  

  • Danh từ
    quan hệ chị em
    dòng tu nữ