Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

intercourse /'intəkɔ:s/  

  • Danh từ
    (cách viết khác sexual intercourse) sự giao hợp
    sự giao dịch, sự giao thiệp
    social intercourse
    sự giao thiệp trong xã hội