Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

mankind /mæn'kaind/  

  • Danh từ
    loài người, nhân loại
    nam giới, đàn ông