Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    Anh, Ân đê, đập

    * Các từ tương tự:
    bunder, bundist, bundle, bundled, bundled software, bundler