Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kỹ thuật) cả bộ (gía bán)

    * Các từ tương tự:
    bundled software