Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ, (từ cổ,nghĩa cổ)
    gói, bọc
    gánh nặng