Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  bỏ trốn, chuồn
  nó đã chuốn với tất cả tiền bạc của chúng tôi
  nhổ trại
  binh sĩ đã nhổ trại lúc sáng sớm

  * Các từ tương tự:
  decampment