Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  kiện (hàng…), bó
  a bale of cotton
  một kiện vải bông
  a bale of hay
  một bó cỏ khô
  Động từ
  đóng thành kiện, bó thành bó
  (cách viết khác bail)
  như bail
  xem bail
  bale out
  (từ Mỹ bail out)
  nhảy dù ra (khỏi máy bay hỏng hay không được điều khiển được nữa)

  * Các từ tương tự:
  bale-fire, baleen, baleful, balefully, balefulness, baler