Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    tấm sừng hàm (ở cá voi)