Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

balefully /'beilfuli/  

  • Phó từ
    [một cách] tai hại
    [một cách] ác hiểm