Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

bale-fire /'beil,faiə/  

  • Danh từ
    lửa hiệu
    đám lửa lớn đốt giữa trời (lửa trại, liên hoan...)
    giàn lửa hoả táng