Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (số nhiều sheaves)
  bó, lượm (lúa sau khi gặt)
  tập, xếp (giấy)

  * Các từ tương tự:
  sheaf-binder, sheaflike, sheafy