Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    không rửa; không giặt; bẩn
    the great unwashed
    những người cùng khổ