Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

population /,pɒpjʊlei∫n/  

 • Danh từ
  dân cư; dân
  dân các nước Tây Âu
  the immigrant population
  dân nhập cư
  dân số
  a city with a population of over 10 million
  một thành phố với dân số trên 10 triệu người

  * Các từ tương tự:
  population explosion, Population policy, Population trap