Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    quần chúng bình dân; dân thường
    he had the support of large sections of the populace
    anh ta được sự ủng hộ của rộng rãi các tầng lớp bình dân