Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  người quê ở, người gốc ở
  a native of Hanoi
  người quê ở Hà Nội
  (với ý miệt thị) người địa phương, thổ dân
  cuộc gặp đầu tiên giữa thuyền trưởng Cook với thổ dân Ô-xtra-li-a
  loài (vật, cây) địa phương, loài nguyên sản
  the kangaroo is a native of Australia
  con canguru là một loài vật nguyên sản ở Ô-xtra-lia
  Tính từ
  [thuộc] nơi sinh;[thuộc] nguyên quán
  one's native land
  miền đất nơi mình sinh ra; quê hương
  bẩm sinh
  native ability
  khả năng bẩm sinh
  (+ to) có nguồn gốc từ
  plants native to America
  những cây có nguồn gốc từ châu Mỹ (như khoai tây, thuốc lá…)
  go native
  (thường đùa)
  hào nhập với người địa phương (người di cư…)
  anh ta di cư tới Mỹ và đã hòa nhập hoàn toàn với người địa phương
  native speaker
  người vốn nói một thứ tiếng nào đó từ bé
  giọng tiếng Anh của cô ta tuyệt đến nỗi anh phải tưởng rằng cô ta vốn nói tiếng Anh từ bé

  * Các từ tương tự:
  native grasses, native speaker, native sugar, native-born, natively