Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Đại từ
  [thuộc] bộ lạc
  tribal war
  chiến tranh bộ lạc

  * Các từ tương tự:
  tribalism, tribalistic