Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (thuộc) sự gắn bó với bộ lạc
    (thuộc) lòng trung thành với bộ lạc
    (thuộc) sự đề cao bộ lạc mình hơn mọi bộ lạc