Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

tribalism /'traibəlizəm/  

  • Danh từ
    sự tổ chức thành bộ lạc
    tập quán bộ lạc, lề thói bộ lạc