Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

inhabitant /in'hæbitənt/  

  • Danh từ
    cư dân, vật cư trú
    những cư dân già nhất ở đảo