Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (đùa)
  cư dân (người, động vật, thực vật ở mọi nơi)
  gấu vùng cực, cư dân của xứ lạnh phương Bắc

  * Các từ tương tự:
  denizenation