Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  công dân
  she is German by birth but is now a French citizen
  chị ta là người gốc Đức, nhưng nay là một công dân Pháp
  dân thành thị
  dân thành Rôma
  (từ Mỹ) như civilian

  * Các từ tương tự:
  citizen's arrest, citizen's band, citizen's radio band, citizenly, citizenry, citizens band, citizenship