Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (chủ yếu trong danh từ ghép)
    người ở (nơi nào đó), cư dân; vật ở (nơi nào đó)
    cư dân thành thị
    vật ở hang