Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  cư trú; thường trú
  the town's resident population
  dân thường trú ở thành phố (không phải khách vãng lai)
  be resident abroad
  cư trú ở nước ngoài
  nội trú
  resident physician
  bác sĩ nội trú
  Danh từ
  cư dân
  khách ở qua đêm (tại một khách sạn)
  hàng ăn mở cửa cho khách không ở qua đêm tại khách sạn
  (Mỹ, cũng resident physician) bác sĩ nội trú

  * Các từ tương tự:
  resident physician, residential, residentiary