Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người thuê, người mướn (nhà, đất)
    người sở hữu nhà, người sở hữu đất

    * Các từ tương tự:
    tenant-farmer, tenantable, tenantless, tenantry