Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

occupier /'ɒkjupaiə[r]/  

  • Danh từ
    người chiếm giữ, người ở
    the letter was addressed to the occupier of the house
    bức thư được gửi cho người ở trong ngôi nhà