Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người thuê (nhà, đất) theo hợp đồng