Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người chiếm giữ, người ở (một ngôi nhà…)
    người giữ (một chức vụ…)
    người chiếm giữ, người chiếm đóng