Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

boarder /'bɔ:də[r]/  

  • Danh từ
    người ăn cơm tháng
    học sinh nội trú
    kẻ nhảy sang chiếm tàu (trong trận đánh thủy quân)