Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

indweller /'indwelə/  

  • Danh từ
    người ở (nơi nào...)
    nguyên lý trong, động lực trong)