Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

addressee /ædre'si:/  

  • Danh từ
    người nhận (thư ..)