Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

householder /'haʊshəʊldə[r]/  

  • Danh từ
    người có nhà cửa (không phải sống ở khách sạn)
    chủ hộ