Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  tồn tại mãi mãi, vĩnh cửu
  an abiding friendship
  tình bạn vĩnh cửu

  * Các từ tương tự:
  abidingly