Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

residentiary /rezi'denʃəri/  

  • Tính từ
    (thuộc) nơi ở chính thức