Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • phó từ
    vốn, bẩm sinh, tự nhiên, vốn sinh ra đã có
    với tính chất nơi sinh
    to speak English natively
    nói tiếng Anh với tính chất là tiếng mẹ đẻ của mình