Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (thuộc) sinh
  natal day
  ngày sinh
  natal place
  nơi sinh, nơi chôn nhau cắt rốn

  * Các từ tương tự:
  natality