Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

home-grown /,həʊm 'grəʊn/  

  • Tính từ
    trồng trong nước; trồng ở vườn (không phải là nhập nội hoặc mua ở chợ)
    are these lettuces home-grown or did you buy them in the market?
    rau diếp này là trồng lấy ở vườn hay mua ở chợ thế?
    đội bóng có nhiều cầu thủ nước ngoài vì thiếu tài năng trong nước