Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  [thuộc] dân tộc, [thuộc] bộ tộc
  ethnic communities
  các cộng đồng dân tộc
  mang màu sắc dân tộc
  ethnic clothes
  quần áo mang màu sắc dân tộc
  an ethnic restaurant
  nhà hàng món ăn dân tộc

  * Các từ tương tự:
  ethnical, ethnicalism, ethnically, ethnicism, ethnicity